Infectolab Americas offers testing for Lyme disease, Babesia, Bartonella, Rickettsia (Rocky Mountain Spotted Fever), Ehrlichia, Borrelia miyamotoi, Chlamydias (pneumoniae and trachomatis), Epstein-Barr Virus (EBV), CytomegaloVirus (CMV).